KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, t.j.: wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr I w 2017 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Konkurs podzielony jest na etapy. Pierwszy etap konkursu […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1:Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Wnioski można składać od od 18.04.2017 do 28.04.2017 r. Wnioski mogą składać: – przedsiębiorcy; – konsorcja przemysłowe z rolą […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy / 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, RPO Warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy /poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Wnioski można składać od od 31.03.2017 do 28.04.2017 r. Wnioski mogą składać: przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP) grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) Działalność beneficjenta musi być prowadzona […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, RPO Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wnioski można składać od 03.04.2017 do 14.04.2017 r. Wnioski mogą składać: Przedsiębiorcy; jednostki […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP. Wnioski można składać od 31.03.2017 do 29.05.2017 r. W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)