KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Cze 0
Cze 0

Konkurs o dotacje w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach RPO woj. podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/16 Wnioski można składać od 25.07.2016 do 23.08.2016 r. W ramach konkursu uprawnione do […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw na ochronę własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Ogłosiła konkurs do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”  POIR  Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków o dotacje dla dużych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 POIR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 6 lipca do 31 października 2016 r. (z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ogłosiło konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 na dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, obejmujący dwa typy projektów: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” RPO woj. mazowieckiego

Nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 planowany jest w terminie : od 30.06.2016 r. do 31.08.2016 r. W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa. […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw woj. małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. Wnioski można […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)