KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
paź 0
paź 0

Nabór wniosków o dotacje na budowę sieci NGA w ramach działania Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs o dofinansowanie projektów w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego […]

  Read more
paź 0
paź 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

PARP ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów ;  poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Wnioski będą przyjmowane od 30 października 2015 r. do 27 listopada 2015 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00). Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu W ramach poddziałania 1.1.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu […]

  Read more
wrz 0
wrz 0

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2015 r. w ramach Programu Inteligentny Rozwój. W szczególności, nowa wersja harmonogramu doprecyzowuje daty dzienne drugiego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej /demonstracyjnej oraz wprowadza informacje o kolejnym konkursie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych […]

  Read more
wrz 0
wrz 0

Konkurs dla firm MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” POIR w 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”  POIR w 2015 r. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków […]

  Read more
wrz 0
wrz 0

Trwa konkurs na dotacje dla przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Wnioski w ramach  Działania 2.1 POIR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw przyjmowane są do 30 października 2015 r. Działanie 2.1 skierowane jest do przedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych. Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której […]

  Read more
wrz 0
wrz 0

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów B+R realizowanych przez konsorcja

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” , Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 21 października do 19 listopada 2015 r. W ramach Działania […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)